Резервирај Транспорт

Од дестинација
До дестинација

Тип на товар

Тип на пакување

Тип на транспорт

Архива

Вон-габарит, Платформа

Вон-габарит, Платформа

Вон-габарит, Платформа

Повеќе

Должински вон-габарит, Конвој

Должински вон-габарит, Конвој

Должински вон-габарит, Конвој

Повеќе

Комплетни утовари за меѓународен пазар

Комплетни утовари за меѓународен пазар, со камион и полуприколка со носивост до 24 тони

Комплетни утовари за меѓународен пазар

Складирање во царински и локален магацин

Складирање во царински и локален магацин

Складирање во царински и локален магацин

Организација на меѓународен вонгабаритен транспорт

Kомплетен логистички сервис ( обезбедување дозволи за транспорт, придружба и сл. )

Организација на меѓународен вонгабаритен транспорт

Организација на експрес транспорт

Организација на експрес транспорт со сензитивни рокови на товарење и достава.

Организација на експрес транспорт

Вашиот глобален партнер
за транспорт и логистика

За Нас

Кога и да помислиш на транспорт

Вадекс е компанија која од своето основање го опслужува македонското стопанство со своите транспортни услуги, а со текот на годините истото го пренасочува и на останатите пазари од Балканот.

Повеќе